Hi there! We are Alda Games

Young and enthusiastic mobile games development studio based in the heart of Europe – Brno, Czech Republic


Look what we got here…

We do games

Our passion lies in creating entertaining and exceptional games for kids and adults. We're big fans of mobile technology thus we focus on development for iOS and Android.

Meet our team

We're standing together since the beginning of 2013 and we believe that the only thing that matters is the power of ones imagination.

 

Read media reviews

It's pretty difficult to catch an eye of audience who is overload with flood of stimuli but we're trying hard to make games worth your attention.


10 February

Pravidla sportuška

PRAVIDLA SOUTĚŽE „SPORTUŠKA“

 PRAVIDLA KE STAŽENÍ ZDE

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže ve hře „Sportuška” (dále jen „soutěž“) a souhlas se zpracováním osobních údajů:

 

 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

 

 • Vyhlašovatelem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, 190 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČ: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“).

 

 • Organizátorem soutěže je společnost Alda Games, s.r.o., se sídlem Brno, Klíčova 1261/2d, 618 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79538, IČ: 01828371 (dále jen „organizátor“).

 

 1. Soutěžní aplikace a doba trvání soutěže

 

 • Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím soutěžních mobilních aplikací dostupných pro operační systémy iOS, Android.

 

 • Doba trvání soutěže je stanovena na období 01.02.2016 00:00:00 hod. do 31.3.2016 23:00:00 hod.

 

 • Soutěž je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola. Soutěžní kolo začíná jeho vyhlášením. Vyhlášení je oznámeno notifikací v mobilních aplikacích hry. Soutěžní kolo trvá 24 hodin. Soutěžní kolo je vyhlašovatelem obvykle vyhlášeno krátce poté, co v loterii Sportka dojde k výhře 1 milion Kč a více.

 

 1. Základní principy soutěže

 

 • Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

 

 • V každém soutěžním kole jsou rozděleny tři výhry, a to finanční odměna 1x ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých), 1x ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun

 

českých) a 1x ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tj. celkem je v jednom soutěžním kole rozděleno 6 000 Kč. Soutěžící, který ve hře uletí nejdelší vzdálenost, získá 3 000 Kč, druhý s nejdelší vzdáleností 2 000 Kč a třetí soutěžící s nejdelší vzdáleností 1 000 Kč.

 

 • O výhře ani pořadí v soutěži nerozhoduje náhoda, ale schopnosti a zručnost soutěžících při ovládání hry. Více podrobností o hře a soutěži „Sportuška“ je uvedeno dále v těchto pravidlech.

 

 • Pokud soutěžící získal jakoukoli výhru v jednom soutěžním kole, může se dalších kol zúčastnit pouze bez nároku na vý V případě, že by v některém z dalších kol dosáhl vítězného času, nebude k tomuto přihlíženo a výhru získá další soutěžící v pořadí.

 

 1. Podmínky účasti v soutěži a soutěžní profil

 

 • Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

 

 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti SAZKA a.s. a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké dle § 22 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího do soutěže, a to přihlášením se do soutěžní aplikace přes mobilní telefon (dále jen „soutěžní aplikace“) buď:

 

 

 • prostřednictvím spojení autentického profilu soutěžícího na sociální síti Facebook nebo Google a umožnění přístupu k veřejným údajům z profilu vyhlašovateli za

 

předpokladu, že v rámci profilu jsou uveřejněny skutečné údaje soutěžícího v rozsahu alespoň e-mail; nebo

– zaregistrováním kontaktní e-mailové adresy přímo do soutěžní aplikace.

 

 • Soutěžící se může do soutěže registrovat pouze jednou. Zapojení do soutěže z více profilů na sociální síti Facebook nebo Google nebo e-mailových adres je zakázáno a povede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Ze soutěže budou vyloučeni zejména soutěžící používající falešné nebo fiktivní účty na sociální síti Facebook nebo Google, soutěžící registrující se druhou a další emailovou adresou, soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje, nebo soutěžící, jejichž účty jsou založeny nebo provozovány v rozporu s podmínkami společnosti Facebook nebo Google.

 

 • Soutěžící získá po vstupu do soutěžní aplikace svůj soutěžní profil, kde bude zobrazován průběžný postup v soutěži a osobní statistiky.

 

 • Do soutěže nejsou zařazeny výsledky dosažené na telefonu, na kterém byl proveden jailbreak (tj. nepovolený zásah do SW mobilního zařízení).

 

 1. Princip soutěže

 

 • Princip soutěže je založen na dosažení co nejdelší vzdálenosti letu Sportuš

 

 • Soutěžící body získává letem ve hře a překonáním co nejdelší vzdálenosti, kdy je potřeba se vyhýbat překážkám.

 

 • Dráha, po které soutěžící ve hře letí, je vždy generována aplikací.
  Soutěžící může hrát hru Sportuška i mimo čas trvání soutěžního kola. Při hře mimo čas trvání soutěžního kola může každý soutěžící sbírat bonusy, které mu pak v soutěžním kole poskytují různé výhody a také mohou usnadňovat vyhnutí se překážkám a tím umožnit delší pokračování letu.
 • Soutěžícímu se do výsledků jednotlivého soutěžního kola započítá nejlepší výsledek z jeho tří pokusů pro konkrétní kolo. Výsledek jednotlivého pokusu je určen ve chvíli, kdy je soutěžní let soutěžícího ukončen nárazem Sportušky do překážky, opuštěním soutěžní hry nebo jiným jejím ukončením.

 

 • V každém soutěžním kole má každý soutěžící tři pokusy, přičemž se započítává jeho nejlepší vý

 

 • Soutěžní kolo začíná momentem jeho vyhlášení a trvá 24 hodin. Výsledky jednotlivých pokusů započatých během této doby, jsou přijímány maximálně 1 hod po skončení soutěžního kola. Výsledky soutěžního kola odesílá hra Sportuška automaticky, soutěžící ale musí být připojen k internetu, jinak výsledek nebude odeslán ani započítán.

 

 • Pro zapojení do soutěžního kola musí být soutěžní aplikace soutěžícího online – připojena k internetu. Bez připojení není možné se zapojit do soutěž

 

 • V případě, že dva soutěžící dosáhnou stejného nejlepšího bodového skóre, stává se vítězem ten, který ho dosáhnul jako první z nich.

 

 • V případě, že nikdo ze soutěžících nedokončí hru nebo se na výherních pozicích z jakéhokoliv důvodu neumístí žádní soutěžící, ceny propadají vyhlašovateli soutěž

 

 1. Výhry a odměny v soutěži

 

 • Soutěžící, který k okamžiku ukončení příslušného soutěžního kola dosáhl nejdelší naměřené vzdálenosti letu získává výhru v podobě finanční odměny ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých), soutěžící s druhou nejdelší naměřenou vzdáleností letu získá výhru ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisícekorun českých) a soutěžící s třetí nejdelší naměřenou vzdáleností letu získá výhru ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

 

 • Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

 

 • Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy. Na této adrese budou soutěžící po ukončení soutěže nejpozději do 15 pracovních dnů informováni o výhře, způsobu jejího doručení a dalším postupu a také o č 3.4 těchto pravidel. Neuvedení kontaktní e-mailové adresy povede k zániku nároku na výhru. V případě, že soutěžící neodpoví na e-mail o získání výhry nejpozději do 21 dnů od jeho odeslání vyhlašovatelem, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena. Nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena též v případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru ani do 30 dnů poté, co byl vyzván k jejímu převzetí.

 

 1. Osobní údaje

 

7.1.   Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěžní aplikace vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely řešení záležitostí souvisejících s organizací soutěže, zejména stanovení výherců a předání výher, dále pro marketingové účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě či manuálně v písemné formě, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.

 

 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob jako zpracovatelů pověřených vyhlaš Zpracovatelem z důvodu zajištění organizace soutěže je zejména organizátor. Soutěžící souhlasí, že poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány též dalším třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejícím se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

 

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěž Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

 

7.4.    Soutěžící přihlášením do soutěžní aplikace uděluje vyhlašovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu 5 let ode dne začátku soutěže. Obchodní sdělení je vyhlašovatel oprávněn zasílat prostřednictvím externích společností zajišťujících pro vyhlašovatele marketingové služby. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu vyhlašovatele s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.

 

 • Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie (podobizny) v soutěžní aplikaci ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách vyhlašovatele, „facebookových“ stránkách vyhlašovatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelů

 

 • Účastí v soutěži soutěžící zároveň potvrzuje, že:

 

 • je autorem své profilové fotografie na sociální síti Facebook nebo Google, a že na fotografii není zobrazena jiná osoba nebo ochranná známka. Soutěžící plně odpovídá za případnou škodu, která v případě jeho nepravdivého prohlášení tímto vyhlašovateli vznikne;

 

 • zveřejněním profilové fotografie (podobizny) způsoby uvedenými v č 7.5 nevznikne vyhlašovateli žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob);

 

 • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití profilové fotografie soutěžícího (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni uveřejnění profilové fotografie uspokojeny.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlaš

 

8.2.   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo s dosaženým časem splnění soutěžního úkolu nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

 

8.3.   Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné z něn í p r a v i d e l s o u tě že j e k d i s p o z i c i n a w e b o v é a d r e s e : h t t p : / / www.sazimesportku.sazka.cz. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: marketing@sazka.cz

 

Datum: 29.leden 2016

 

6 February

Killing Room new trailer!

0We are proud to present you this new gameplay trailer in which you can see improved graphics, new traps and points of interest, completely new weapons and animations including close combat, fight with boss and other gameplay elements.

more news